Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Fun­da­cja Ini­cja­tyw Menedżerskich
  
adres: ul. I Armii Woj­ska Pol­skiego 5/7
20–078 Lublin
tel.: (+48) 81 441 33 44
tel./fax: (+48) 81 532 14 25